Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

Punkt Aktywizacji

działalność > projekty > Aktywizacja Zawodowa

Punkt Aktywizacji II w Zgierzu
Ul. A. Struga 23 lok .509
95-100 Zgierz
Tel. 726136348
Email: zgierz@systemowy.psouu.org.pl

www.odwaznidopracy.pl


Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II"


Projekt systemowy realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012. Projekt jest drugą edycją wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym 700 osób z niepełnosprawnością intelektualną (280 kobiet, 420 mężczyzn) z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu głębokim do 30 listopada 2012 roku.

Cele szczegółowe projektu:
• odkrycie indywidualnego potencjału oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zaplanowanie/zweryfikowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego u 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną (188 kobiet, 282 mężczyzn)
• zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy u 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną (188 kobiet, 282 mężczyzn)
• podniesienie kompetencji zawodowych poprzez organizację zajęć praktycznych w zakładach pracy u 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną (188 kobiet, 282 mężczyzn)
• utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i jakości wykonywanej pracy u 130 zatrudnionych osób z niepełnosprawnością intelektualną (52 kobiet, 78 mężczyzn)
• odkrycie indywidualnego potencjału u osób 100 osób (40 kobiet, 60 mężczyzn) z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
• zwiększenie wiedzy na temat możliwości aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną u 700 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną (560 kobiet, 140 mężczyzn)
W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które należą do jednej z grup:
• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym pozostające bez zatrudnienia. Planowane jest objęcie wsparciem osób w wieku od 18 do 55 r.ż. Górna granica wieku została określona z uwagi na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności intelektualnej połączonej z procesem starzenia się. W grupie tej planuje się udział, co najmniej 25% osób z zespołem Downa – zgodnie z częstotliwością występowania w populacji oraz co najmniej 25% osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Łącznie w tej grupie zostanie objętych wsparciem 600 osób (240 kobiet, 360 mężczyzn).
• Osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego – 100 osób (w tej grupie granica wieku została przesunięta od 16 r.ż.) (40 kobiet, 60 mężczyzn). Dolna granica wieku została określona z uwagi na fakt, iż ze względu na głęboki stopień upośledzenia nie planuje się zatrudniania tych osób, a objęcie ich wsparciem we wcześniejszym okresie życia może wpłynąć pozytywnie na ich rozwój. Zgodnie z obowiązującym prawem, osiągnięcie wieku 16 lat predysponuje do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
• Rodziny/ opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną – 700 osób (560 kobiet, 140 mężczyzn). Z prowadzonego pilotażu wynika, że osobami najczęściej uczestniczącymi w procesie aktywizacji swoich dzieci są kobiety – matki. Zakłada się, że prowadzone działania będę miały na celu uaktywnienie mężczyzn w tym procesie, co najmniej 20% zostanie objętych wsparciem.
• Kadra pracująca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz mentorzy – 160 osób. Brak możliwości podziału tej grupy beneficjentów na kobiety i mężczyzn, bowiem płeć nie będzie kryterium naboru na stanowiska pracy.

W ramach projektu uczestnik może skorzystać z następujących form wsparcia:
• Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,
• Spotkania z psychologiem (indywidualne i grupowe),
• Warsztaty grupowe,
• Warsztaty w zakładach pracy,
• Praktyki zawodowe w zakładach pracy,
• Spotkania indywidualne i grupowe na temat „Pośrednictwa pracy”,
• Staż,
• Wsparcie trenera dla osób zatrudnionych
Aktywizacja zawodowa:

I ETAP AKTYWIZACJI
– zakłada się, że skorzysta z tego etapu średnio 270 osób.
Dotyczy osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z żadnych form aktywizacji, oprócz warsztatu terapii zajęciowej, czy innych ośrodków dziennych (nie brały udziału w I edycji realizacji projektu systemowego, nie mają przygotowanych Indywidualnych Planów Działania). Beneficjent na tym etapie aktywizacji przechodzi całą ścieżkę aktywizacji – od diagnozy aż po ewentualne zatrudnienie. Dla tej grupy osób przewidziane są:
• diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych;
• diagnoza poziomu kompetencji społecznych;
• warsztaty 1-2 dniowe w przedsiębiorstwach na otwartym rynku pracy służące weryfikacji i uzupełnieniu diagnozy wstępnej;
• przygotowanie Indywidualnego Planu Działania;
• wsparcie szkoleniowe, w tym warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy;
• szkolenie praktyczne w formie indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy;
• grupowe i indywidualne pośrednictwo pracy, w tym „spotkania z gazetą” oraz wyszukiwanie i analiza ofert pracy z wykorzystaniem Internetu. Każdy beneficjent ostateczny przy wsparciu doradcy zawodowego stworzy własne dokumenty aplikacyjne i prześle je lub złoży do wybranych pracodawców. Poza tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą miały możliwość przy wsparciu doradcy zarejestrować się w PUP w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie zatrudnienia;
• w dalszym etapie ewentualnie staż zawodowy bądź zatrudnienie;
• indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze.


II ETAP AKTYWIZACJI
– zakłada się, że skorzysta z tego etapu średnio 200 osób.
Dotyczy osób, które dotychczas uczestniczyły już w różnego rodzaju działaniach aktywizacyjnych (korzystały z usług w ramach innych projektów), mają już stworzone IPD. Połowa osób z tej grupy uczestniczyła w I edycji realizacji projektu systemowego i w ramach prowadzonych tam zajęć ma stworzone IPD. Ze względu na długą przerwę w zajęciach z zakresu aktywizacji pierwsze działania na tym etapie będą polegały na ewaluacji IPD i jego uaktualnieniu (określeniu nowych celów zawodowych). Dla osób na II etapie aktywizacji przewidziane są:
• ewaluacja i uaktualnienie;
• wsparcie szkoleniowe, w tym trening kompetencji społecznych na rozszerzonym poziomie oraz warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy;
• grupowe i indywidualne pośrednictwo pracy, w tym „spotkania z gazetą” oraz wyszukiwanie i analiza ofert pracy z wykorzystaniem Internetu. Każdy beneficjent ostateczny przy wsparciu doradcy zawodowego stworzy własne dokumenty aplikacyjne i prześle je lub złoży do wybranych pracodawców. Poza tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą miały możliwość przy wsparciu doradcy zarejestrować się w PUP w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie zatrudnienia.
• na otwarty rynek pracy (w tym indywidualne zajęcia praktyczne analogicznie jak w I etapie aktywizacji, staże, zatrudnienie). Wskazane jest, aby osoba, która niejednokrotnie korzystała z różnego rodzaju wsparcia mogła wyjść poza etap diagnozy i szkoleń.
• indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze

III ETAP AKTYWIZACJI
– zakłada się, że skorzysta z tego etapu średnio 150 osób.
Dotyczy osób, które w chwili przystąpienia do projektu są już zatrudnione na otwartym rynku pracy. Dla tej grupy osób przewidziane jest wsparcie w postaci monitoringu zatrudnienia, który prowadzić będzie trener pracy. Poza tym każda osoba będzie mogła uzyskać indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno - doradcze. Monitoring zatrudnienia jest niezbędny w celu podtrzymania motywacji osoby do pracy oraz zachowania wysokiej jakości świadczonej przez daną osobę pracy. Ponadto w momencie utraty pracy taka osoba będzie mogła uzyskać wsparcie w poszukiwaniu i uzyskaniu nowego zatrudnienia. Dodatkowo działania z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologiczno – doradczego będą miały na celu budowanie ścieżki kariery osoby z niepełnosprawnością intelektualną (zmiana stanowiska pracy, rozszerzenie zakresu obowiązków – każdorazowo wymagają wsparcia trenera pracy w przystosowaniu się do nowych warunków).
• wsparcie osoby niepełnosprawnej w przedsiębiorstwie przez trenera pracy (uzależnione od indywidualnych potrzeb beneficjenta ostatecznego oraz okresu jego zatrudnienia)
• indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze

W Zgierzu do dnia 29.02.20012 r. zostały zarejestrowane 104 soby niepełnosprawne intelektualnie.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego