Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

Proj.Systemowy

działalność > projekty > Aktywizacja Zawodowa
 

Projekt realizowany był w roku 2009. Celem strategicznym projektu było zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie z zespołem Downa, sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego; poprawa jakości ich życia.

Cele szczegółowe dla grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa i sprzężonymi kalectwami:
• Odkrywanie indywidualnego potencjału osób niepełnosprawnych intelektualnie, ułatwianie/umożliwianie realizacji naturalnej potrzeby aktywności;
• Umożliwienie bądź poprawa komunikacji z otoczeniem;
• Nabycie lub/i wzmocnienie kluczowych kompetencji w zakresie procesu pracy przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
• Promocja osób niepełnosprawnych intelektualnie jako osób wartościowych, „sprawczych” wśród różnych grup społecznych
• Wsparcie rodzin (rodziców/opiekunów prawnych, rodzeństwo) osób z niepełnosprawnością intelektualną; poradnictwo prawne i psychologiczne
Cele szczegółowe dla grupy osób z głębokim upośledzeniem umysłowym:
• Podniesienie zaradności osobistej i umiejętności współżycia,
• Wypracowanie umiejętności wykonywania celowych czynności użytecznych w sposób dokładny i ciągły, w tym czynności pracy,
• Podniesienie dobrego samopoczucia poprzez doznawanie sprawstwa, sukcesu, sensu życia i akceptacji otoczenia, w tym wypracowanie nowych form, metod i technik wspierania

DZIAŁANIA:
Dla grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa
i sprzężonymi kalectwami:

Ocena wstępna kandydata do zatrudnienia i stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
• Celem głównym działania jest zebranie informacji dotyczących osobistych preferencji związanych z przyszłą pracą. Podjęte działania dostarczą informacji o kompetencjach i umiejętnościach osoby niepełnosprawnej, o jej słabych i mocnych stronach, zainteresowaniach i predyspozycjach. Osoba niepełnosprawna bierze aktywny udział w wyborze stanowiska pracy, które odpowiada jej zainteresowaniom.
• Wstępna diagnoza psychologiczna, która daje obraz funkcjonowania poznawczo - społecznego osoby oraz pozwala zakwalifikować osobę do udziału w warsztatach z zakresu umiejętności społecznych. Psycholog zwraca uwagę na takie aspekty jak: spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, mowa - sposób porozumiewania się oraz sposób nawiązywania kontaktów, relacje w grupie, współpraca z innymi osobami. Następnie przygotowuje opinię psychologiczną, która zawiera kompleksowe informacje n/t poszczególnych sfer funkcjonowania osoby, jej umiejętności i mocnych stron oraz poziomu motywacji do podjęcia aktywności zawodowej.
• Diagnoza doradcza , która ma na celu zidentyfikowanie zainteresowań, preferencji, predyspozycji zawodowych oraz umiejętności osoby. Doradca zawodowy na podstawie zebranych informacji przygotowuje profil zawodowy danej osoby.
• Warsztaty praktyczne - krótkoterminowe "próby pracy" dające możliwość osobie niepełnosprawnej na świadome podjęcie decyzji dotyczącej wykonywania przyszłej pracy (doświadczenie wielu różnych czynności zawodowych w praktyce
• Kolejnym krokiem jest przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) - sprecyzowanie celu zawodowego i ustalenie harmonogramu jego realizacji - przygotowanie szczegółowych kroków do wykonania, aby cel osiągnąć.
• Warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy i w miejscu pracy - informacja o zawodach i czynnościach do wykonania na stanowisku pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie nie mówimy o całym zawodzie, bardzo często są to pomocnicze, proste czynności, które są wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy); dokumenty wymagane w pracy oraz sposoby aplikowania o nią, podstawowe prawa pracownika, itp.
Wyszukiwanie miejsc pracy
• Praktyka/praca jest dobierana indywidualnie do każdej osoby niepełnosprawnej; dopasowanie pracy wiąże się z gruntowną diagnozą preferencji i predyspozycji zawodowych beneficjenta a nie zapotrzebowaniem rynku pracy;
• Trener nawiązuje kontakty z potencjalnymi pracodawcami, wyjaśnia specyfikę zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością intelektualną i bezpośrednio bierze udział w negocjowaniu warunków zatrudnienia; poza tym wspiera osobę niepełnosprawną intelektualnie podczas rozmowy wstępnej;
Zatrudnienie (bądź organizacja praktyki zawodowej) i szkolenie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy

- szkolenie w miejscu pracy ma na celu dopasowanie metod szkolenia do określonych potrzeb indywidualnych osoby. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają trudności z przyswajaniem nowych umiejętności. Dlatego też systematyczne szkolenie jest bardzo skuteczną, podzieloną na etapy strategią uczenia wszelkich umiejętności. Dodatkową zaletą jest fakt, iż osoba nabywa te umiejętności w swoim docelowym miejscu pracy - osoby niepełnosprawne intelektualnie mają trudności w zastosowaniu już zdobytych umiejętności w nowej sytuacji (przenoszenie umiejętności);
Stałe wsparcie i monitorowanie pracy

- po zatrudnieniu wspomaganie trenera nie kończy się, nabiera tylko innego wymiaru; ważne jest aby osoba utrzymała standard wykonywanej pracy oraz właściwą motywację - szkolenia wyrównawcze, bieżące rozwiązywanie pojawiających się trudności;
Uczestnictwo osoby niepełnosprawnej już zatrudnionej w grupie motywująco - wspierającej (poradnictwo psychologiczne, otrzymywane wsparcie od grupy)

- osoby mogą opowiedzieć o swoich problemach pojawiających się w miejscu pracy i otrzymać pomoc zarówno od psychologa, jak również od pozostałych uczestników.
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną potrzebuje indywidualnego wsparcia podczas całego procesu aktywizacji. Wsparcie dotyczy przede wszystkim dostarczania informacji, dostosowanych do możliwości percepcyjnych danej osoby a nie podejmowania decyzji za tę osobę. W projekcie kluczowa rola należy do trenera, którego zadaniem będzie wspieranie osoby niepełnosprawnej intelektualnie podczas wykonywania czynności pracy. Trener poprzez uczestnictwo w procesie pracy, wspólne wykonywanie czynności, podpowiedzi będzie uczył osobę jak prawidłowo należy wykonywać daną czynność.
1. Dla grupy osób z głębokim upośledzeniem umysłowym:
Działania:
• Propagowanie projektu w celu wzbudzenia zainteresowania środowiska, zbierania kandydatów niepełnosprawnych oraz kadry do projektu,
• Przygotowanie i pilotaż narzędzi diagnostycznych:
o inwentarz sytuacji do obserwacji,
o kwestionariusz o dwóch częściach:
- niezbędnej do wstępnej kwalifikacji (gdyby było więcej kandydatów),
- niezbędnej do ostatecznej kwalifikacji, przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz ewaluacji
o struktura wywiadu z rodzicami
• Uzyskanie zgody rodziców na badania i przeprowadzenie badań diagnostycznych wstępnych i ostatecznych,
• Kryteria doboru:
o uczestników niepełnosprawnych:
- możliwość przemieszczania się (choćby ze wsparciem),
- elementarna zaradność osobista (np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, odgryzanie i żucie pokarmów, picie z kubka, przewidywanie zagrożenia np. ogień, szkło, nóż),
-funkcjonowanie społeczne (kontakt - choćby krótkotrwały, komunikacja - choćby gestem i mimiką, brak zachowań ostro agresywnych, przejawy zachowań prospołecznych),
- wykonywanie najprostszych czynności celowych, umiejętność choćby krótkotrwałego skupienia uwagi, dokładność,
- sposób i tempo uczenia się (choćby przez modelowanie, naśladownictwo),
o kadry oraz wolontariuszy:
- trener pracy - nabyte doświadczenie w pracy z ONI,
- mentor - asystent trenera, osoba z lekkim lub umiarkowanym stopniem upośledzenia
umysłowego, z prospołecznym nastawieniem, z aspiracjami pomocy innym, o łagodnym
usposobieniu, zrównoważona w swoich reakcjach
• uzyskanie zgody rodziców dla przyłączenia się i wejścia ich dziecka do projektu,
• konstrukcja grupy osób z głębokim stopniem upośledzenia oraz znalezienie personelu (trenerzy i wolontariusze, mentorzy),
• organizacja punktów pracy:
- znalezienie lokalu, wyposażenie,
- zatrudnienie personelu oraz jego przeszkolenie, a także zapewnienie współpracy otoczenia,
- zapewnienie transportu.
• Realizacja projektu:
-opracowanie IPD, wdrażanie ich, motywowanie, prowadzenie dokumentacji, m.in. filmowej,
- punkty pracują 2x w tygodniu po 4 godz. zegarowe, w tym:
• 0,5 godz. na skupienie się na miejscu pracy (koncentracja),
• 2 godz. - właściwa praca ze wsparciem oraz przerwa na ruch, sprzątanie miejsca pracy po zakończeniu (długość trwania zajęć aktywizujących musi być dostosowana do potrzeb i możliwości osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego; wiąże się to z potrzebą wnikliwej obserwacji i elastycznego przechodzenia z jednego rodzaju zajęć do drugiego),
• 1 godz. aktywność rekreacyjno - motywującą (na zasadzie rytuału: podliczenie wyników pracy, wzmacnianie pozytywne przez pochwały, wspólna "herbatka" przy ulubionej muzyce),
• 0,5 godz. dla pracowników - trenerów i wolontariuszy - mentorów na dokumentowanie przebiegu pracy, indywidualne obserwacje, wnioski, rozmowy z rodzicami)
(na podstawie materiałów PSOUU ZG)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego