Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

owi

placówki

Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI )
95-100 Zgierz, ul. Długa 62
tel/fax. 42 717 47 11
Kierownik: Łukasz Michiewicz
Nr. konta: 46 8783 0004 0020 5942 2000 0001

OWI działa od 01.09.1991r. i obejmuje opieką dzieci od urodzenia do 18 r. ż. z szerokim spektrum trudności i zaburzeń (m.in. z opóźnieniem umysłowym, wadami genetycznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i emocji czy z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz udziela wsparcia ich rodzinom

Ośrodek udziela pomocy w zakresie:
- Ustalenia wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z zaburzeniami rozwoju w zakresie:
* medycznym: neurologii, psychiatrii dziecięcej i rehabilitacji medycznej;
* psychologii i psychoterapii;
* pedagogiki;
* logopedii;
* rehabilitacji ruchowej
>Opracowania szczegółowego, wielospecjalistycznego programu postępowania terapeutycznego;
>Konsultacje i porady medyczne;
>Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii psychologiczno-pedagogicznej;
>Pomoc rodzinie małego dziecka niepełnosprawnego: poradnictwo i terapia rodzin

Szczegółowy program postępowania w każdej sferze rozwoju opracowywany jest po konsultacjach przez zespół specjalistów zatrudnionych w OWI.

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty na podstawie umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na prowadzenie Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Logopedycznej

W Poradni Zdrowia Psychicznego zatrudnieni są lekarze specjaliści z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży:
- lek. med. sp. psychiatrii dzieci i młodzieży Alicja Owczarek
- lek. med. Katarzyna Krajewska, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży


Diagnozę i terapię psychologiczną oraz psychoterapeutyczną powadzą
- mgr Magdalena Borkowska – psycholog szkolny, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapeuta pedagogiczny, posiadająca kursy m. in. z zakresu terapii dzieci z autyzmem, psychoterapii dzieci i młodzieży, w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo behawioralnej
- mgr Agnieszka Majewicz psycholog, psychoterapeuta specjalizująca się w terapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin
- mgr Łukasz Michiewicz psycholog, psychoterapeuta, specjalista z zakresu diagnostyki i terapii autyzmu, uczestnik całościowego szkolenia z psychoterapii do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin

Dodatkowe konsultacje w zakresie diagnozy i terapii autyzmu prowadzą:
- Dr nauk hum. Radosław Piotrowicz, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, specjalista wczesnej interwencji, terapeuta i diagnosta, pracownik naukowy APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
- Lek. med. specjalista pediatra i pulmonolog Małgorzata Szkoda – Kłos


W Poradni Logopedycznej zatrudnieni są:

- mgr Urszula Łazorczyk, mgr pedagogiki specjalnej, neurologopeda, absolwentka licznych kursów i szkoleń m. in. metody MAKATON, ACC, Move to learn, elementów metody werbo – tonalnej i terapii sensomotorycznej

- mgr Kamila Plewka, oligofrenopedagog, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego z wieloletnim stażem


Warunkiem przyjęcia do psychologa, psychoterapeuty i logopedy jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest wymagane.


OWI realizuje także projekt PFRON pt. ,,Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego''.

Aktualnie projekt został zawarty na okres od 01.04.2015r.do 31.03.2017r. Udział w nim mogą wziąć dzieci do 7 roku życia z terenu województwa łódzkiego posiadające aktualne orzeczenia o niepełnosprawności
.

Program zawarty w w/w projekcie realizują lekarze specjaliści:
- lek. med., w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży Katarzyna Krajewska
- lek. med. specjalista rehabilitacji medycznej Anna Zwierzchowska
- lek. med. specjalista neurolog i medycyny rodzinnej Maria Dąbrowska

Wsparcia w zakresie terapii psychologicznej udzielają
- mgr Małgorzata Juszczak – Kapusta absolwentka psychologii oraz pedagogiki, uczestniczka studiów podyplomowych z Wczesnej Interwencji, liczne szkolenia dodatkowe w tym z zakresu diagnozy i terapii autyzmu (m. in. terapia behawioralna, metoda HANDLE), terapeuta metody W. Sherborne
- mgr Łukasz Michiewicz

W zakresie terapii pedagogicznej:
- mgr Martyna Banasiak, oligofrenopedagog, uczestniczka studiów podyplomowych z Wczesnej Interwencji, terapeuta metody W. Sherborne, kompetencje w zakresie diagnozy i terapii autyzmu
- mgr Ewe Skatulską oligofrenopedagoga, absolwentkę studiów podyplomowych z zakresu Wczesnej Interwencji, liczne szkolenia m. in. z zakresu diagnozy i terapii autyzmu, terapii behawioralnej, terapii ręki, metody alternatywnej komunikacji ACC

W zakresie terapii logopedycznej:
- mgr Urszula Łazorczyk
- mgr Beata Grzechynia, absolwentka promocji zdrowia, pedagog specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, logopeda.

W zakresie rehabilitacji ruchowej:
- mgr fizjoterapii Małgorzata Przybysz, absolwentka m. in. kursów Kinesiology Taping, Thera-Band, NDT Bobath Basic, Move to learn

Dodatkowo mgr Martyna Banasiak i mgr Małgorzata Juszczak Kapusta prowadzą zajęcia grupowe:

>Trening Umiejętności Społecznych oraz
>Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci i nastolatków zaniepokojonych przebiegiem rozwoju swojego dziecka


tekst: Łukasz Michiewicz
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego