Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

budowa centrum


Nr. konta: 42 1240 3057 1111 0000 3442 3080

Centrum powstaje z inicjatywy rodziców i opiekunów w celu zapewnienia warunków do godnego życia odób niepełnosprawnych.

    Jest wynikiem wnikliwej analizy sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Zgierza, powiatu zgierskiego i województwa łódzkiego oraz zakresu i możliwości obecnie oferowanej formy rehabilitacji zawodowej.

    Podjęta budowa Centrum ma zapewnić kompleksową rehabilitację i opiekę osobie z niepełnosprawnością na przesterzeni całego jej życia. Stanowi przykład rozwiązań systemowych, dotyczących zapewnienia warunków do godnego życia osób niepełnosprawnych.

    Centrum w pełnej realizacji obejmie swym działaniem ok.1000 osób niepełnosprawnych, w tym około 700 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Komponenty Centrum:

   * Mieszkalnictwo chronione z asystentem - przygotowanie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w miarę możliwości do indywidualnego zamieszkania ze wspomaganiem oraz przygotowanie ich do samodzielnego, niezaleznego funkcjonowania w środowisku lokalnym.
   * Ośrodek pomocy kryzysowej - ośrodek krótkiego pobytu- przeznaczony dla osób niepełnosprawnych okresowo pozbawionych opieki osób najbliższych, celem jest zapewnienie okresowej opieki ( do 3 miesięcy) dostosowanej do potrzeb w zakresie socjalno-pielęgnacyjno-mieszkalnym, wspomaganie rodziny osoby niepełnosprawnej w sytuacji kryzysowej.
   * Centrum Informacyjno-Szkoleniowe Rehabilitacji Zawodowej - edukacja ustawiczna osób niepełnosprawnych, profesjonalistów, instruktorów zawodu w kierunku modelu zatrudnienia wspomaganego osoby niepełnosprawnej: poradnictwo prawne, agencja wspomagania zatrudnienia oraz pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych.
   * Dzienne Centrum Aktywności - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ze sprzężona niepełnosprawnością, nie objętych rehabilitacją w placówkachistniejących w miejscu zamieszkania; zapewnia diagnozę, terapię i rehabilitację w różnych formach.
   * Zespół wspierający rehabilitację domową- dla osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością i ich rodzin; poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
   * Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne/Centrum Rehabilitacji Kompleksowej/- mobilizacja osoby niepełnosprawnej do integracji społecznej, tak by mogła pewnić określone zadania; psychoterapia, rehabilitacja ruchowa, edukacja dorosłych.


    Budowa rozpoczęła się jesienią 2001 roku, obecnie gromadzone są środki finansowe na jej dalszą kontynuację .
    Środki finansowe pochodzą z wpłat rodziców i ofiarodawców.

    Wszystkich, których przekonaliśmy, o tym, ze zasługujemy na pomoc, prosimy o udzielenie jej nam.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego